X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مروارید اندیشه

این وبلاگ تصمیم دارد با بنیه کارشناسی و کمک مجموعه ای از کارشناسان خبره و اندیشمندان، توانمندیهای ویژه و منحصر به فرد را با بیان علمی و کارشناسی در حوزه شهرستان کمیجان به تصویر کشیده و منعکس نماید.

در حاشیه برنامه ریزی

برنامه ریزی به بیان ساده عبارتست از اینکه:امکانات موجود+هدف+روش یا راه حل

به بیان ساده = چه داریمَ؟ جکار میخواهیم بکنیم؟ به چه روشی؟ آگاهی کامل از داشته ها و استعدادها و امکانات موجود از یک طرف  ودانش به هدف ومقصد از سوی دیگر با همراه شدن با روش وشیوه مناسب واتخاذ گونه وطریقه دسترسی تحقق هدف را ضمانت میکند. هدف از برنامه ریزی استفاده صحیح از فرصتها واستعدادها وامکانات موجودمیباشد.

در استفاده بهینه از داشته ها و امکانات هنر ترکیب و بکارگیری مناسب عوامل   کیفیت محصول و اقتصادی بودن آن را میسر میسازد.و مدیریت نمودن این مرحله شاید از شناخت امکانات واستعدادها به مراتب مشکل تر است.و تصمیم به انخاب طریقه وروش نیل به هدف از دو مرحله قبل دشوارتر به طوریکه جزءکوچک این مرحله را نظارت وارزشیابی تشکیل میدهد.

برنامه ریزی بعنوان یک سیستم:نگرش سیستمی ونظام مند به برنامه ریزی مانند سایر سیستمهاموجب این میگردد که ما به ورودی ‌‌٬پردازش٬خروجی آگاهی داشته باشیم .ورودی سیستم عبارت است از اطلاع وآگاهی ما از امکانات ومنابع انسانی ومادی وبه بیان دیگر سخت افزار و نرم افزاز های موجود . پردازش :هنر ترکیب منابع موجود بر ای بازدهی بهینه و یا بهترین شکل تخصیص منابع برای رسیدن به هدف ٬بطوریکه ترکیب بهینه دیگری در آن شرایط وجود نداشته باشدرا شامل میگردد. خروجی: محصول نهایی سیستم تدوین برنامه ای که کلیه مراحل ٬امکانات ٬استعدادها٬روش بکارگیری آنها و استراتژیها برای  رسیدن به هدف در آن مشخص گردیده خواهد بود . مانند نسخه برای بیمار و نقشه کامل یک ساختمان٬ طرح کامل اجرای یک پروژه.

جایگاه واحد برنامه ریزی:بر نامه ریزی نکردن برا ی خود  دایره پیگیری کننده امور برنامه ریزی عمده مشکل ریشه دار در نظام بر نامه ریزی موجود میباشد . به بیان دیگر : تو خود حجاب خودی حافظ از میان بر خیز. گام اصلی و عمده برنامه ریزی برای برنامه ریزی است و هر تلاش بدون آن بی فایده خواهد بود. دراین مرحه یکی از مسائل مهم وقابل توجه در برنامه ریزی تعیین حدود اختیارات واحد در متن سیستم و تعریف تعاملات طولی ٬عرضی و یا دریک فصای چند بعدی  میباشد در این مر حله متغیرها احصاء میشوند یعنی متغیر های ملی ٬استانی و شهرستانی دسته بندی میگردنند بدون توجه باین امر فاز نظارت وارزش یابی قادر به ارائه نظر نخواهد بود و بطور عمده ناکامیها وشکستهای برنامه توجیه وبه عبارت دیگر به گردن دیبگران خواهد افتاد.

فضای برنامه ریزی:اگر بر نامه ریزی را در فضایی سه بعدی که طول٬عرض وارتفاع آن :اعتبارات ریالی٬فعالیتها و یا زیر بخشها٬سازمان وتشکیلات اداری بر نامه ریزی باشد لذا  دایره برنامه ریزی را نمیتوان بعنوان نقطه مستقل ومجرد دراین فضا تصور نمود بد بختانه تنها نکته ایکه در برنامه ریزی ا   در جوامع در حال توسعه از نظر دور مانده است شناخت وبرنامه ریزی برای برنامه ریزی است این عبارت که مباحث گسترده ای  در پی دارد که کتابها میتوان پیرامون آن نگاشت قدم اول برنامه ریزی است  ٬من آنچه شرط بلاغست با تو میگویم= تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. 

 گستره بر نامه ریزی :در اینجا در حد انجام پروژههای عمرانی ونقطه ای نه بر نامه ریزی کلان ٬ بلکه بر نامه ریزی منطقه ای حد اکثر در سطح استان ٬شهرستان٬بخش ٬دهستان٬شهر وروستا میباشد .و مقصود اصلی آن است کّ ایا باید واحد بر نامه ریزی در تشکیلات اداری و دولتی(بخش عمومی) باشد ویا خیر ؟آیا در حال حاضر میتوان چارت تشکیلاتی آن را تهیه نمود؟تصویر وضع موجود بر نامه ریزی در این سطوح چگونه است؟ آیا نسبت به مستند سازی همین روال گرچه ناقص اقدامی صورت گرفته یا نه؟ پر واضح است که دوایر برنامه ریزی از سطح استان تا سطح ملی دارا ی هویت وتشکیلان برجسته و شفاف میباشد امادر قاعده عملیاتی سازمانها چه؟  قاعده هرم سازمانی فقط مجری است یا در حد خود بر نامه ریز هم هست؟در جواب باید گفت ماهیت کار توام با دقت ونظم نمیتواند از برنامه ریزی منفک باشد.ونگاه اجرایی صرف به سمت قاعده هرم سازمانی مدیریت آمرانه صرف را طلب میکند که در عمل منسوخ است.

تفکر وفرهنگ برنامه ریزی:بر نامه ریزی در فضای آکادمیک در میان تئوریها وفر مولها به دام افتاده ومحصور شده است واز آن یک مدینه فاضله و هدف آرمانی ساخته که قابل اجرا در میدان عمل نیست وعرصه عمل نیز برای این نظریات واندوخته های علمی  غریب و بیگانه است -امان از غریبی (ملا و دوری از اهل و عیال). غافل از آنکه در واقع دو فضای متفاوت دانشگاه و عرصه اجرا وجود ندارد بلکه این دو فضا یکی است وآنهم ماهستیم به بیان دیگر کارمند از دانشگاهی و دانشگاهی از کارمند جدا نیست واین ما هستیم که هنر پیاده کردن علم را در عمل داشته باشیم بازهم : تو خود حجاب خودی حافظ از میان بر خیز. از سوی دیگر مدیر عمل زده ومنفعل و مرید محض بدون فکر وفرهنگ بر نامه ریزی٬  موجود ناتوانی است که تاریخ مصرفش زود تمام میشود.کار زدهگی ٬ماشین زدگی(ماشینیزم) ٬نوع دیگری از الیناسیون ٬از خود بیگانگی    وخود باختگی است ٬همه این امراض قوه ابتکار و خلاقیت وآزاد اندیشی را از انسان سلب میکنند. برنامه ریزی کار دشوار ونشدنی نیست .

چشم انداز کلی بر نامه ریزی:اقتصاد کشورهای یشرفته و در حال توسعه در حال کاهش وابستگی به دولت وافزایش نقش بخش خصوصی به لحلظ داشتن انگیزه سود برا ی بهره برداری بیشتر از منابع و اقتصادی کردن تولید یش میروند وفعالیتهای اجرایی و سرمایگذاریهای اقتصادی را ازقید ملاحظات سیاسی مبرا مینمایند واین در اقتصاد هر کشوری یک مرحله گذر  از عقب ماندگی بسمت رشد و توسعه همه جانبه محسوب میگردد.لذا مدیریت امر برنامه ریزی

به هر اندازه که به دولت وابسته باشد غیر اقتصادی وغیر علمی است .

 در حاشیه ادغام سازمان مدیریت و بر نامه ریزی نیز باید اذعان نمود که این اقدام در عمل    در راستای عملیاتی نمودن اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی گری دولت وافزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد نبوده و قرار دادن مدیریت منابع اقتصادی در وااحدمدیریت مسائل سیاسی متناقض با اصل خصوصی سازی اقتصادی میباشد.

ساختار مدیریت منابع کمیاب(اقتصادی): در اکثر کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه تشکیلات مستقل با هدف استفاده بهینه از عوامل تولید وا پتیمم نمودن ترکیب عوامل با حداقل وابستگی به دولت وملاحظات دولتی وجود دارد .یعنی سازمان متولی مدیریت منابع مالی وبرنامه ریزی برای   رسیدن به هدف رشد وتوسعه اقتصادی ونجات از فقر باید این ویژگی را دارا باشد. آغشته کردن مدیریت منابع وعناصر رشد و توسعه اقتصادی به امور دیگر در تضاد با اهداف از پیش تععین شده میباشد. کشورهای رو به رشد در حال حداقل نمودن نقاط اتصال و وابستگی مدیریت منابع اقتصادی به بدنه دولت بوده و مرحله گذر ازاین دوره را سپری مینمایند

پوست اندازی اقتصادی  وطی این مراحل گذار از الزامات اجتناب ناپذیر اقتصادهای روبه رشد است.وراهی غیر از آن وجود ندارد. ساختار وروش مدیریت منابع برای حصول هدف مشخص شده از قسمتهای استراتژیک امور برنامه ریزی است که باید به آن توجه شایسته ای مبذول داشت.

    خلاصه بعد از نگرش سیستمی ٬  محتوای سیستم(ورودی٬پردازش٬خروجی)٬محل استقرار سیستم٬فضای سیستم٬گستره وبرد سیستم٬تفکروفرهنگ برنامه ریزی٬چشم انداز سیستم بر نامه ریزی

 

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 02:09 ب.ظ | نویسنده: احمد آزادنیا | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد